ashram and muth

Mumuksh Bhavan

Dharm Sangh

Nirajani Akhanra

Satua Baba Ashram

Shankaracharya Math

Jangambari Math

Sadhu Bela Ashram

Mata Anandmai Ashram

Radha Swami Bag

Kabir Math

Karpatri Ji Math

Dandi Swami Math

RamKrishna Mishan Sevashram

Kinaram Math

Sanatan Gaudiya Math

ShriMath, Panchganga Ghat

Tailang Swami Math

Sarveshwari Samuh Ashram

Gadwa Ghat Ashram

Gopal Math

Bhinagaraj Dandi Sevashram